To co nas odróżnia od zdecydowanej większości brokerów ubezpieczeniowych to elastyczność w zakresie i formie świadczonych usług. W każdym przypadku możemy dostosować ofertę usługi do potrzeb Klientów.

Świadczymy usługi w pełnym zakresie usług brokerskich i doradczych w obszarze ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej, programów pracowniczych oraz asysty w likwidacji szkód.

Z doświadczeń współpracy z setkami Klientów reprezentujących różne branże i wielkości organizacji wynika, że zwyczajowa i znana powszechnie na rynku oferta usług brokerskich polegająca na uzyskaniu ofert i doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia jest w dużej części przypadków niedostosowana do faktycznych oczekiwań Klientów. Wielu Klientów z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw nie potrzebuje pełnej oferty brokerskiej, a jedynie kilku wskazówek co do produktów ubezpieczeniowych, poprawy ich aktualnych polis i informacji na temat oferty rynkowej. Z drugiej strony Klienci z obszaru dużych przedsiębiorstw o rozbudowanych strukturach i złożonych procesach produkcyjnych lub usługowych potrzebują znacznie bardziej rozbudowanej i dopasowanej zakresem oferty usługi brokerskiej oraz doradztwa w zarządzaniu ryzykiem.

Nasza oferta zawiera usługi doradcze i brokerskie na wszystkich etapach procesu koniecznych do wdrożenia programów ubezpieczeniowych, m.in.:

 • identyfikacja i hierarchizacja ryzyk ubezpieczeniowych poprzez przeprowadzenie audytu kluczowych warunków prowadzonej działalności gospodarczej oraz otoczenia biznesowego;
 • przygotowywanie raportów dotyczących spójności i adekwatności aktualnych umów ubezpieczenia do ryzyka prowadzonej działalności;
 • opracowanie warunków poszczególnych rodzajów ubezpieczeń co do zakresu ubezpieczanych ryzyk, poziomu zatrzymania ryzyka i innych istotnych parametrów umów ubezpieczeń;
 • przygotowanie formalnej dokumentacji przetargowej (w przypadku zamówień publicznych);
 • negocjacje z rynkiem ubezpieczeniowym zgodnie z przyjętym trybem postępowania i przygotowanie rekomendacji najlepszej oferty;
 • doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczenia (uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej) oraz kontrola i nadzór nad przygotowaniem dokumentacji polisowej;
 • wdrożenie rozwiązań w zakresie administracji polisami i procedur likwidacji szkód;
 • szkolenia dla pracowników szczebla kierowniczego z zakresu istotnych warunków pozyskanego programu ubezpieczenia m.in. obowiązków , wyłączeń i postępowania w przypadku wystąpienia szkód;
 • nadzór i zarządzanie zawartymi umowami ubezpieczenia;
 • likwidacja szkód, m.in. pomoc w formułowaniu roszczeń do ubezpieczycieli, weryfikacja listy wymaganych przez ubezpieczycieli dokumentów i danych, nadzór nad terminowością i wysokością dokonywanych wypłat świadczeń, prowadzenie rejestru szkód w zakresie i formie ustalonej z Klientem oraz przekazywanie cyklicznych raportów dotyczących likwidowanych szkód;
 • przygotowywanie wymogów ubezpieczeniowych w umowach z dostawcami, podwykonawcami, partnerami biznesowymi i weryfikacja wymogów ubezpieczeniowych stawianych Klientom przez odbiorców usług lub partnerów biznesowych.