Na bazie doświadczeń zdobytych w dużych korporacjach polskich i międzynarodowych powołaliśmy do życia firmę skupiającą ekspertów z głównych dziedzin ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

Dla naszych aktualnych i przyszłych Klientów tworzymy optymalne tzn. efektywne pod względem ekonomicznym oraz oparte na podstawowych zasadach zarządzania ryzykiem programy ochrony ubezpieczeniowej w szeroko rozumianym zakresie ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz pełnym zakresie ubezpieczeń pracowniczych.


Nasze usługi w zależności od potrzeb Klientów świadczymy jako:

 • doradcy ubezpieczeniowi przygotowujący lub wspierający proces przygotowywania przez naszych Klientów warunków poszczególnych linii programu ubezpieczeniowego lub też,
 • brokerzy ubezpieczeniowi działający w imieniu Klienta i reprezentujący jego interesy w negocjacjach z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz pośredniczeniu w zawieraniu poszczególnych umów ubezpieczeń.


 • Wybór pracowników Insart nie jest dziełem przypadku, gdyż każdy ekspert powołany na potrzeby danego procesu charakteryzuje się:

 • doskonałym przygotowaniem teoretycznym, co jest gwarantem wiedzy i kompetencji niezbędnej w procesie obsługi;
 • ogromnym doświadczeniem praktycznym, które znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu projektach prowadzonych przez ekspertów Insart, co daje gwarancje umiejętności osadzenia zdarzenia ubezpieczeniowego w ramach codziennej wzorcowej praktyki danego obszaru.
 • Powyższe cechy, ale nie wyłącznie, dają gwarancje profesjonalnej usługi pozostającej do Państwa dyspozycji.


  Wypełniając postanowienia art. 32 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2210), Zarząd spółki pod firmą INSART Sp. z o.o. oświadcza, iż:

  • pod przywołaną powyżej firmą prowadzona jest działalność brokerska w zakresie ubezpieczeń;
  • siedziba spółki pod firmą INSART Sp. z o.o. mieści się w Warszawie (04-785), przy ul. Wacława Wojtyszki 75F; adres korespondencyjny: 03-938 Warszawa, ul. Zwycięzców 34 lok. 13; Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS za numerem 402655, NIP 9522115595, kapitał zakładowy: 6.000 PLN;
  • Spółka, jako broker ubezpieczeniowy posiada zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej o nr 1786/11 oraz jest wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych za numerem 00001665/U; rejestr pośredników ubezpieczeniowych, gdzie można sprawdzić powyższe informację, jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego pod adresem internetowym https://rpu.knf.gov.pl/ .

  Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2210), Zarząd spółki pod firmą INSART Sp. z o.o. oświadcza, iż:

  • Spółka, członkowie Zarządu oraz osoby wykonujące na jej rzecz czynności brokerskie, nie posiadają akcji i/lub udziałów w żadnym zakładzie ubezpieczeń, uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników;
  • żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w Spółce uprawniających co najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników.

  Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2210), Zarząd spółki pod firmą INSART Sp. z o.o. oświadcza, iż wynagrodzenie, jakie otrzymuje broker w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej przez podmiot poszukujący ochrony ubezpieczeniowej (klientem) z wybranym zakładem ubezpieczeń, może, w zależności od indywidualnych ustaleń pomiędzy brokerem a klientem, przybrać formę honorarium płaconego bezpośrednio przez klienta, albo prowizji dowolnego rodzaju uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej, albo stanowić połączenie wynagrodzenia płaconego bezpośrednio przez klienta z prowizją dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej; szczegółowe informacje o sposobie wynagrodzenia brokera zawarte są w treści każdej umowy/zlecenia brokerskiego podpisywanych z poszczególnymi klientami.