Reklamacje


Wypełniając postanowienia art. 32 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2210), Zarząd spółki pod firmą INSART Sp. z o.o., prowadzącej działalność brokerską, zwaną dalej Spółką, informuje o możliwości reklamowania świadczonych przez siebie usług.

Regulacje prawne dot. zasady rozpatrywania reklamacji:

  1. ustawa z dnia 05/08/2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2038, z późn. zm.) – art. 3 – 10, mające zastosowanie do podmiotów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej (klientów) będących osobami fizycznymi;
  2. ustawa z dnia 15/12/2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2210) – art. 16, mający zastosowanie do podmiotów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej (klientów) będących osobami prawnymi albo spółkami niebędącymi osobami prawnymi.

Sposób zgłaszania reklamacji oraz terminy jej rozpatrzenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 05/08/2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2038, z późn. zm.):

Osoby uprawnione (osoby fizyczne - klienci) mogą zgłaszać reklamacje:

  1. pisemnie, osobiście w Biurze znajdującym się w Warszawie, przy ul. Zwycięzców 34 lok. 13, w godz. 11.00 - 14.00
  2. ustnie, telefonicznie na numer 22 350 63 01, albo osobiście do protokołu w Biurze znajdującym się w Warszawie, przy ul. Zwycięzców 34 lok. 13, czynnym w godz. 11.00 - 14.00,
  3. elektronicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: reklamacje@insart.com.pl ,

w zakresie usług świadczonych przez Spółkę na rzecz tych osób.

Spółka po rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji.

Termin na udzielenie odpowiedzi uznaje się za zachowany, jeżeli odpowiedź zostanie wysłana do osoby zgłaszającej reklamację (klienta) przed upływem 30-dniowego terminu.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w 30-dniowym terminie, Spółka w informacji przekazywanej osobie, która wystąpiła z reklamacją: 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia, 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, oraz 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Jeżeli Spółka nie udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 30-dniowym, ani, w uzasadnionych przypadkach, maksymalnie 60-dniowym terminie, uważa się, że reklamacja została rozpoznana zgodnie z wolą osoby zgłaszającej (klienta).

Odpowiedź na reklamację będzie zawierać w szczególności: 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta, 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska Spółki w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy, 3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi, ze wskazaniem jej stanowiska służbowego oraz 4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą osoby zgłaszającej (klienta) zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Spółka w odpowiedzi na reklamację zawrze pouczenie o możliwości: 1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli Spółka przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania, 2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli Spółka przewiduje taką możliwość, 3) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, 4) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika. Odpowiedź na reklamację może zostać także dostarczona pocztą elektroniczną, jeżeli osoba składająca reklamację (klient) złoży taki wniosek.

Niezależenie od powyższej informacji, zgodnie z wymogami art. 4 ustawy z dnia 05/08/2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2038, z późn. zm.), w umowach/zleceniach brokerskich podpisywanych z osobami fizycznymi znajdują się, wymagane ustawą, zapisy dotyczące procedury składania reklamacji oraz ich rozpatrywania przez Spółkę.

Sposób zgłaszania reklamacji oraz terminy jej rozpatrzenia zgodnie z przepisami z dnia 15/12/2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2210):

Podmioty uprawnione (osoby prawne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej - klienci) mogą zgłaszać reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Spółkę na rzecz tych podmiotów, niezwiązanych z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Reklamacje można kierować na adres korespondencyjny Spółki – 03-938 Warszawa, ul. Zwycięzców 34 lok. 13, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@insart.com.pl ,

Spółka, po rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji.

Termin na udzielenie odpowiedzi uznaje się za zachowany, jeżeli odpowiedź zostanie wysłana do podmiotu zgłaszającego reklamację przed upływem 30-dniowego terminu.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w 30-dniowym terminie, Spółka w informacji przekazywanej podmiotowi, który wystąpił z reklamacją: 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia, 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, oraz 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Jeżeli Spółka nie udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 30-dniowym, ani, w uzasadnionych przypadkach, maksymalnie 60-dniowym terminie, uważa się, że reklamacja została rozpoznana zgodnie z wolą podmiotu zgłaszającego.

Odpowiedź na reklamację będzie zawierać w szczególności: 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą podmiotu zgłaszającego (klienta), 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska Spółki w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy, 3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi, ze wskazaniem jej stanowiska służbowego oraz 4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą podmiotu zgłaszającego (klienta) zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Spółka w odpowiedzi na reklamację zawrze pouczenie o możliwości: 1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli Spółka przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania, 2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli Spółka przewiduje taką możliwość, oraz 3) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

 

Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, m.in. w związku ze złożoną reklamacją, znajduje się pod adresem https://insart.com.pl/rodo/ .