Klauzula informacyjna


Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO), INSART sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka pod firmą INSART Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (04-785), przy ul. Wacława Wojtyszki 75F, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS za numerem 402955, NIP: 9522115592, która reprezentowana jest przez Zarząd Spółki.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jednakże w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej biuro@insart.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów:
  1. kontaktu z Panią/Panem;
   podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, ww okolicznościach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO—prowadzenie korespondencji z osobami, które zwróciły się do INSART sp. z o.o. w celach informacyjnych, jest naszym uzasadnionym interesem prawnym,
  2. Wykonywania przez INSART sp. z o.o. na Pani/Pana rzecz zlecenia w zakresie czynności brokerskich określonych w przepisach ustawy o dystrybucji ubezpieczeń bądź innych czynności, o ile zlecenie zostało przez Panią/Pana udzielone;
   podstawą prawną ww przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub również art. 9 ust. 2 lit. F) RODO (jeżeli Administrator będzie przetwarzał dane osobowe szczególnej kategorii),
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia jakichkolwiek czynności przez INSART sp. z o.o., zleconych przez Panią/Pana bądź podmiot, który przekazał nam Pani/Pana dane.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, na podstawie odrębnych umó
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody—po ustaniu celu, w jakim zostały udzielone lub po wycofaniu wcześniej udzielonej zgody.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  1. Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. Do wniesienia skargi do PUODO (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych narusza przepisy RODO

z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.