Work

Polityka prywatności, ochrona danych osobowych i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym.

 

Spółka pod firmą INSART Sp. z o.o. w Warszawie (dalej: „Spółka”, albo „ADO”), przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowym w domenie „insart.com.pl”.

Dane gromadzone w dziennikach logów serwisu internetowego są wykorzystywane tylko i wyłącznie do jego administrowania. Spółka nie zabiega o identyfikację użytkowników strony. Żadne dane identyfikacyjne użytkownika serwisu, nie są gromadzone bez zgody i powiadomienia a następnie przetwarzanie w sposób, inny, niż podany w niniejszej „Polityce prywatności”, jak również nie są przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych:

Użytkownicy serwisu internetowego nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z jego zasobów.

Za pośrednictwem serwisu internetowego, poprzez formularze kontaktowe, mogą być pozyskiwane dane osobowe, dobrowolnie udostępnione przez użytkowników, m.in. w celach nawiązania kontaktu ze Spółką. W takim przypadku zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez Spółkę (ADO), który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

Spółka (ADO) przetwarza dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym, w celu telefonicznego i/lub mailowego skontaktowania się z osobą, która wypełniła formularz kontaktowy.

Witryna i umieszczone na niej formularza kontaktowe nie służą pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych szczególnej kategorii.

Klauzula informacyjna ADO (Administratora Danych Osobowych):

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016r., L 119, poz. 1) (RODO), Spółką (ADO) informuje, co następuje:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest spółka pod firmą INSART Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (04-785), przy ul. Wacława Wojtyszki 75F, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 402955, NIP: 9522115592, kapitał zakładowy: 6.000 PLN.

Adres do korespondencji: INSART Sp. z o.o., ul. Nobla 14 lok. 3, 03-930 Warszawa

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres ADO lub adres poczty elektronicznej biuro@insart.com.pl
 2. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem serwisu internetowego będą przetwarzane w celu:
  1. nawiązania kontaktu z osobą, która przekazała swoje dane osobowe,
  2. odpowiedzi na pytanie, wniosek lub reklamację, złożoną w przeznaczonym do tego formularzu kontaktowym przez osobę, która przekazała w tym celu swoje dane osobowe;

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w ww. okolicznościach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO—uzasadniony interes prawny;

 1. Podanie danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego w serwisie internetowym jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez ADO jakichkolwiek czynności związanych z treścią przekazaną przez użytkownika serwisu internetowego.
 2. Odbiorcą danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego, do celów opisanych powyżej, oprócz ADO, mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa i/lub świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie odrębnych umów, jeżeli będzie to wynikało z treści zawartej w formularzu.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody — po ustaniu celu, w jakim zostały udzielone, albo po wycofaniu wcześniej udzielonej zgody.
 4. Osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do:
  1. żądania od ADO dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
  2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na przed jej cofnięciem;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna, że przetwarzania dotyczących jej danych narusza przepisy RODO;

z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.

 1. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem serwisu internetowego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
 2. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem serwisu internetowego nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.

Wykorzystywanie plików „Cookies” w serwisie internetowym:

 1. Serwis internetowy wykorzystuje technikę plików typu “Cookies” (zwanych także „ciasteczkami”).
 2. Pliki „Cookies” stanowią niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, tablecie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. „Cookies” zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki „Cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny www.insart.com.pl jest Spółka.
 4. Pliki „Cookies” wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co pozwala na ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach serwisu internetowego mogą być stosowane dwa rodzaje plików „Cookies” – tymczasowe (sesyjne) i stałe. Pliki „Cookies” tymczasowe (sesyjne) są to pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania się, opuszczenia serwisu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki „Cookies” stałe są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dokładne instrukcje dla najpopularniejszych typów przeglądarek dostępne są pod adresami:
  – Google Chrome
  – Mozilla Firefox
  – Microsoft Internet Explorer
  – Apple Safari
  – Opera
 7. Operator witryny www.insart.com.pl informuje, że ograniczenia, bądź wyłaczenie stosowania plików „Cookies” mogą wpłynąć na ograniczenie albo wyłączenie działania i/lub funkcjonalność niektóre funkcje serwisu.
 8. Serwis może używać plików „Cookies” własnych oraz należących do podmiotów trzecich, realizujących określone usługi związane m.in. z tworzeniem statystyk odwiedzalności oraz mierzeniem ruchu w serwisie.
 9. Pliki „Cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Work
Contact

Twoje ryzyko,
nasze rozwiązania

Zadzwoń lub napisz do nas
by dowiedzieć się więcej.

Twoje ryzyko,
nasze rozwiązania

Zadzwoń lub napisz do nas
by dowiedzieć się więcej.

(+48 22) 350 63 01

ul. Alfreda Nobla 14 lok. 3 , 03-930 Warszawa


Polityka prywatności    Polityka ochrony danych    Reklamacje
© INSART. ALL RIGHTS RESERVED

(+48 22) 350 63 01

ul. Alfreda Nobla 14 lok. 3 ,
03-930 Warszawa


Contact