Work

Informacje o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016r., L 119, poz. 1) (RODO), spółka pod firmą Insart Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest spółka pod firmą INSART Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (04-785), przy ul. Wacława Wojtyszki 75F, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, za numerem 402955, NIP: 9522115592, kapitał zakładowy: 6.000 PLN.

Adres do korespondencji: 03-930 Warszawa, ul. Nobla 14 lok. 3.

 1. ADO nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jednakże w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres korespondencyjny ADO lub adres poczty elektronicznej biuro@insart.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów:
 • nawiązania kontaktu z Panią/Panem, jego kontynuacji oraz komunikacji za pośrednictwem m.in. poczty, poczty e-mail, telefonu, oraz wszelkich programów i/lub dostępnych urządzeń umożliwiających wzajemną komunikację, zgodnie z przekazanymi danymi; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w okolicznościach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — nawiązanie kontaktu, jego utrzymanie oraz prowadzenie komunikacji z osobami, które zwróciły się do nas, jako ADO, w celach informacyjnych, jest naszym uzasadnionym interesem prawnym;
 • wykonywania przez ADO (jako brokera ubezpieczeniowego prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń), na Pani/Pana rzecz, zgodnie ze zleceniem, czynności brokerskich określonych w przepisach ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, bądź innych czynności, o ile zlecenie zostało przez Panią/Pana udzielone; podstawą prawną ww. przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub również art. 9 ust. 2 lit. F) RODO (jeżeli ADO będzie przetwarzał dane osobowe szczególnej kategorii).
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednak niezbędne do podjęcia jakichkolwiek czynności przez ADO, zleconych przez Panią/Pana, bądź podmiot, który przekazał nam Pani/Pana dane osobowe.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, jako dalsi administratorzy danych, oraz podmioty świadczące usługi na rzecz ADO w zakresie przetwarzania danych (powierzenie przetwarzania danych), na podstawie odrębnych umów.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, po ustaniu celu, w jakim zostały udzielone lub po wycofaniu wcześniej udzielonej zgody.
 4. Osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo:
 • żądania od ADO dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.

 

Work
Contact

Twoje ryzyko,
nasze rozwiązania

Zadzwoń lub napisz do nas
by dowiedzieć się więcej.

Twoje ryzyko,
nasze rozwiązania

Zadzwoń lub napisz do nas
by dowiedzieć się więcej.

(+48 22) 350 63 01

ul. Alfreda Nobla 14 lok. 3 , 03-930 Warszawa


Polityka prywatności    Polityka ochrony danych    Reklamacje
© INSART. ALL RIGHTS RESERVED

(+48 22) 350 63 01

ul. Alfreda Nobla 14 lok. 3 ,
03-930 Warszawa


Contact